تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - شاخه های علم جغرافیا
1389/12/27

شاخه های علم جغرافیا

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    


هر یک از عناوین درج شده در این بخش پیوندی است که کاربر را به توضیحاتی کامل از این علم ارتباط می دهد:

مبانی جغرافیا:
در این مبحث تاریخ جغرافیا، فلسفه و مکاتب جغرافیا، آموزش جغرافیا و روشهای آن، روش تیقیق جغرافیا و همچنین مابع و مأخذ جغرافیا می گردند.

جغرافیای طبیعی:
این مبحث از جغرافی شامل: ژئومورفولوژی، جغرافیای دیرینه،
جغرافیای آبها ، جغرافیای خاک ها، آب و هوا و اقلیم شناسی، جغرافیای زیستی و جغرافیای نواحی خشک و نیمه خشک می باشد.

جغرافیای فیزیکی (ریاضی):
در این مبحث کلیات مربوط به شکل گیری کهکشان و کیهان، منظومه شمسی و موقعیت زمین در فضا مورد بررسی قرار می گیرد.

جغرافیای انسانی:
این مبحث از جغرافیا شامل: جغرافیای جمعیت، جغرافیای تاریخی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای فرهنگی (نژادها و السنه)، جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری، جغرافیای روستایی و برنامه ریزی روستایی، جغرافیای کوچ نشینی، جغرافیای پزشکی و امراض، جغرافیای نظامی و جغرافیای ناحیه ای و برنامه ریزی می باشد.

جغرافیای اقتصادی:
این مبحث شامل: جغرافیای کشاورزی، جغرافیای منابع، معادن، صنایع و تولیدات صنعتی، جغرافیای حمل و نقل، جغرافیای مسکن، جغرافیای توریسم، جغرافیای بازرگانی و بازاریابی، جغرافیای توسعه، آمایش سرزمین و جغرافیای کاربردی است.

ژئوماتیک:
این مبحث شامل:
کارتوگرافی، فتوگرامتری، نقشه برداری زمینی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سنجش از دور (RS) ، سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)، نقشه برداری دریایی، نقشه برداری هوایی و چاپ می شود.