تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - انواع دریاها
1389/09/17

انواع دریاها

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،


از دیدگاه جغرافیایی، درمیان دریاها، انواع مختلفی می‌توان تشخیص داد:
1- دریاهای كناری یا حاشیه‌ای
2- دریاهای مدیترانه‌ای
3-دریاهای داخلی
4- دریاهای بسته

دریاهای كناری یا حاشیه‌ای:
این نوع دریاها در كناره‌ها و حواشی اقیانوسها قرار دارند و به علت ارتباط كافی با آنها، كم و بیش در تغییرات و تحولات كلی كه اقیانوس‌ها متحمل می شوند شركت می كنند، مانند دریای مانش، دریای عمان، دریای برینگ و غیره...

دریاهای مدیترانه‌ای:
این گونه دریاها خیلی بیشتر و عمیق تر از دریاهای نوع اول در خشكی‌ها فرورفته و محاط شده اند. این دریاها گاهی نیز بین خشكی‌های یك قاره و یك مجمع الجزایر محدودمی شوند.
ارتباط اینگونه دریاها با اقیانوس از طریق یك یا چند تنگه باریك با عمقی خیلی كمتر از عمق دریا، انجام می‌گیرد، مانند دریای ژاپن و غیره...

دریاهای داخلی:
خاصیت اصلی این گروه از دریاها این است كه به وسیله یك تنگه كم عمق نه به یك اقیانوس، بلكه به یك دریای دیگر مربوط می شوند، مانند دریای بالتیك، دریای سیاه، خلیج فارس و غیره...

دریاهای بسته:
اینگونه دریاها قطعات یا بقایای دریاهای قدیمی هستند كه امروزه جدا مانده و راهی به دریاهای آزاد ندارند ولی البته در یكی از دوره های كم و بیش جدید زمین شناسی، بخشی از دریاهای آزاد بوده‌اند، مانند دریای مازندران، دریای آرال وغیره...
دریاها اعماق بسیار متفاوتی دارند، به عنوان مثال اگرچه عمق دریای مانش و دریای شمال، به زحمت به حدود 200 متر می‌رسد ، ولی عمق دریای اختسك نزدیك به 4000 متر است. عمق دریای برینگ از 4000 متر هم تجاوز می‌كند و عمق دریای مدیترانه در بعضی نقاط مثلا در یكی از گودال‌های واقع در جنوب دماغه ماتاپان، متجاوز از 5100 متر‌می باشد.
دریاها اعماق بسیار متفاوتی دارند، به عنوان مثال اگرچه عمق دریای مانش و دریای شمال، به زحمت به حدود 200 متر می‌رسد ، ولی عمق دریای اختسك نزدیك به 4000 متر است. عمق دریای برینگ از 4000 متر هم تجاوز می‌كند و عمق دریای مدیترانه در بعضی نقاط مثلا در یكی از گودال‌های واقع در جنوب دماغه ماتاپان، متجاوز از 5100 متر‌می باشد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین