تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - شاخه‌های علم اقیانوس شناسی
1389/10/25

شاخه‌های علم اقیانوس شناسی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،


1- اقیانوس شناسی فیزیكی
2- اقیانوس شناسی پویا
3- اقیانوس شناسی شیمیایی
4- اقیانوس شناسی زیستی
5- اقیانوس شناسی زمین شناختی

اقیانوس شناسی فیزیكی:
اقیانوس شناسی فیزیكی شاخه‌ای است كه مطالعه كلیه خصوصیات از جمله حرارت، مقدارشوری، وزن مخصوص و فشار، هدایت محرك‌های الكتریكی، نوری و صوتی را در اقیانوس‌ها در بر می‌گیرد.

اقیانوس شناسی پویا:
اقیانوس شناسی پویا مربوط می‌شود به تبادلات انرژی میان جو و سطح اقیانوس ها و حركات عمومی‌ آب اقیانوس‌ها مانند جزر و مد و اشكال مختلف امواج و جریان‌های سطحی و زیرسطحی.

اقیانوس شناسی شیمیایی:
اقیانوس شناسی شیمیایی به خواص شیمیایی آب دریاها و اقیانوس‌ها می‌پردازد كه عبارتند از شناخت كلیه مواد و عناصر محلول، انواع مختلف چرخه‌های شیمیایی و بیوشیمیایی كه در آب اقیانوس‌ها وجود دارند و كلیه الگوهای ژئوشیمیایی كه به شناخت یا ارائه نظریه‌هایی درباره منشاء و تكامل دریاها و اقیانوس‌ها كمك می‌كنند.

اقیانوس شناسی زیستی:
اقیانوس شناسی زیستی عبارت از مجموعه مطالعاتی است كه درباره گیاهان و جانوران دریایی و چگونگی انطباق آنها با شرایط محیط زندگی و بالاخره كلیه چرخه‌های حیاتی موجوددر دریاها و اقیانوس‌ها انجام می‌پذیرد.

اقیانوس شناسی زمین شناختی:
در اقیانوس شناسی زمین شناختی مهمترین مسائلی كه مورد مطالعه قرار می‌گیرند عبارتند از: اختصاصات زمین شناختی حوضه اقیانوس‌ها، سنگ‌های تشكیل دهنده آنها و رسوبات انباشته شده در كف آنها. مسائل مهم دیگری مانند مطالعه سلسله جبال‌های زیردریایی، خواص مغناطیسی سنگهای تشكیل دهنده كف اقیانوس‌ها، موج‌های حرارتی كه از كف اقیانوسها بر می خیزد، پدیده توسعه كف اقیانوس‌ها و اشتقاق قاره‌ها نیز در قلمرو مطالعات زمین شناختی اقیانوس‌ها می‌باشد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین