تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - موجودات آبهای زیرزمینی
1389/11/11

موجودات آبهای زیرزمینی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

موجودات زیستگاههای آب های زیرزمینی (Groundwater biota) همچون زیستگاههای خشکی از تنوع نسبتاً بالایی برخوردارند به طوری که می توان بسیاری از موجودات هم خانواده موجودات زمینی را در آنجا یافت. موجودات زیر را می توان در آب های زیرزمینی یافت:

جلبک ها
جلبک ها ((Alga در لایه های سطحی رسوبات یافت شده و به دلیل فقدان نور هرگز در آب های زیرزمینی عمیق یافت نمی شود.

باکتری ها
باکتری ها (Bacteria) به خوبی در زیستگاه آب زیرزمینی و با بیشترین تعداد در لایه های سطحی رسوبات حضور داشته و گروه های بیماریزای کلی (Coli) به سرعت در لایه های عمیق رسوبات کاهش می یابند. در آبهای زیرزمینی باکتریهای (Autotrophic) Chemosynthetic زندگی می کنند.

پروتوزوآ
از مهمترین پروتوزوآ (Protozoa)، Foraminifera بوده که در عمق 80 متری در آب های زیرزمینی شور آسیای مرکزی یافت می شوند. این گروه به طور وسیعی در آب های سطحی دریایی گسترش یافته و به ندرت به آب های سطحی داخلی راه می یابند. بسیاری از سیلیکات ها در لایه های سطحی آب زیرزمینی یافت می شوند.

کیسه تنان
کیسه تنان (Coelenterata) عمدتاً در زیستگاههای زیرزمینی دریایی زیست می کنند.

کرم های تیره گر
نمایندگان کرم های تیره گر (Turbellaria) عمدتاً Tricladida وRhabdocoela بوده و در لایه های سطحی رسوبات رودخانه ای یافت می شوند.

نخسانان
نخسانان (Nematodes) در آب های زیرزمینی بسیار معمول بوده، بیشترین انواع آنها متعلق به جنس هایی از جمله Plectus ,Monhystera ,Dorylamius و Tobrilus بوده که به طور وسیعی در زیستگاههای سطحی یافت می شوند. برخی از گونه ها از جمله Onchulus nolli منحصراً در آب های زیرزمینی به سرمی برند. برخی از نخسانان به دلیل عبور از سیستم صافی تصفیه آب های آشامیدنی و مقاوم بودن در مقابل ضدعفونی می توانند مشکلاتی را در بهداشت آب آشامیدنی ایجاد کنند.

شکم تاران و چرخسانان
شکم تاران (Rotifera) و چرخسانان (Gastrotricha) به طور معمول در لایه های سطحی رسوبات شن و ماسه ای اشباع، همچنین در محیط های خلل و فرج دار غیر اشباع زیست می کنند. در مطالعات Kolisko و Ruttner در سال 1971 مشخص شد که ساکنین دایمی از این گروه در آب های عمیق وجود ندارد.

کهن زرفینیان
گونه های کهن زرفینیان (Archiannelida) عموماً در سیستم های زیرزمینی اقیانوسی حضور دارند و تنها یک گونه از این گروه با نام علمی Troglochaetus beranecki به طور وسیعی در زیستگاه های زیرزمینی آب شیرین یافت می شود. جنس Troglochaetus همراه با گروه های دریایی بوده و دریایی بودن منشاء آنها پذیرفته شده است.

کرم ها
گروه کرم ها (Oligochaeta) به خوبی در زیستگا ههای زیرزمینی حضور داشته و گونه ها عمدتاً متعلق به خانواده هایEnchytraeidae ،TLumbriculidae ، Naididae و Tubificidae می باشند. کرم ها عمدتاً در لایه های سطحی زیست می کنند.

شکم پایان
اگرچه شکم پایان (Mollusca) بندرت در آب های زیرزمینی یافت می شوند، ولی تعدادی از آنها که فاقد اندام بینایی و رنگیزه می باشند در آب های عمیق زیرزمینی مشاهده شده اند.

عنکبوتیان
بیشترین گونه های متعلق به گروه عنکبوتیان (Acarina) در لایه های سطحی رسوبات آب های رونده زیسته و به تعداد زیاد و متنوع یافت می شوند. Hydracarina که در جویبارهای کوهستانی زندگی می کند، به منظور حفاظت در مقابل جریان آب سطحی به منطقه آب های زیرزمینی سطحی وارد می شود. تعدادی از این موجودات منشاء دریایی و یا خشکی دارند از جمله Limnohalacaridae که در زیستگاه های زیرزمینی آب های شیرین مشاهده می شوند. Hydracarina عمدتاً به صورت انگل در بدن حشرات به سر می برد که این دلیلی بر عدم حضور آنها در آبهای زیرزمینی عمیق می باشد.

سخت پوستان
از جمله سخت پوستان (Crustacea) Copepoda و Ostracoda متنوع ترین و فراوانترین گروه های سخت پوستان در آب های زیرزمینی می باشند بسیاری از Cyclopoidea و Harpacticoidea منحصراً در آب های زیرزمینی زیست می کنند. بسیاری از گونه های آب های سطحی (دریاچه ها و چشمه ها) در آب های زیرزمینی نیز یافت می شوند. گونه های متعلق به خانواده Parabathynellidae به طور وسیعی در جهان حضور دارند. بیشترین Isopoda متعلق به گروه Asellota بوده و در آبهای زیرزمینی یافت می شوند.

حشرات
لارو حشرات (Insecta) به فراوانی در آبهای زیرزمینی سطحی به ویژه در مناطق کوهستانی یافت می شوند. لارو برخی از گونه های حشرات در آب های زیرزمینی تا عمق 4 متر نیز یافت شده است.

ماهیان
از گروه ماهیان (Pisces)، ماهیان آزاد در لایه های سطحی بستر آب های رونده در شن و ماسه تخم گذاری می کنند.

دوزیستان
از گروه دوزیستان (Amphibia) حضور دو گونه در چاه های آرتزین آمریکا ذکر شده، لیکن به خوبی مشخص نیست که این گونه ها در چه زیستگاه آب زیرزمینی زیست می کنند.پایگاه ملی داده های علوم زمین