تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - آزمایش های تعیین قابلیت شرب و تصرف گیری آب های زیرزمینی


آزمایش های تعیین قابلیت شرب
از نظر شیمیایی تعیین دقیق حدود قابلیت شرب آب امری مشکل است. امروزه پذیرفته شده است که سختی آب باید کم تر از 30 درجه باشد (درجه هیدرومتری فرانسوی). به علاوه لازم است مقدار کلرورهای آب کم تر از 250 میلی گرم در لیتر بوده، هم چنین مقادیر نیترات ها، نیتریت ها و مواد آلی آن باید بسیار کم باشد (کم تر از 2 میلی گرم در لیتر). از طرف دیگر مقادیر مجاز مواد متشکله معدنی بیش و کم سمی آب به قرار زیر می باشند:

آهن: کمتراز 0/2x10-6 منگنز: کمتر از 0/1x10-6 کرم: پایینتر از آستانه سنجش روی: کمتر از 5x10-6مس: کمتر از 1x10-6 سرب: کمتر از 0/1x10-6
فلوئورها: کمتراز 1x10-6 سلنیوم : کمتر از 0/05x10-6 آرسنیک: کمتر از 0/05x10-6 سیانور: پایینتر از آستانه سنجش کلر آزاد: کمتر از 0/1x10-6
ترکیبات فنولی برابر صفر.
از نظر باکتریولوژیکی حدود دقیقی برای اجرام معمولی وجود ندارد. امروزه پذیرفته شده است که آب با ترکیب مناسب باید حاوی کمتر از 30 تا 50 جرم در هر سانتی متر مکعب باشد (شمارش بر روی ژلاتین در 22 درجه سانتی گراد) و کمتر از این تعداد در صورت کشت در 37 درجه سانتی گراد.

تصرف گیری آب های زیرزمینی

تصرف آب عبارت است از در کانال قرار دادن تمام آب از نقطه ظهور تا منطقه بهره برداری و هم چنین جلوگیری از انواع آلودگی هایی است که ممکن است در مظهر آن توسط آب های سطحی ایجاد گردد. آب همیشه باید در داخل ژیزمان زمین شناسی آن در تصرف گرفته شود.
موجودات آب زیرزمینی به عنوان شاخص های بیولوژیکی
حضور اجتماعات حیاتی فراوان و متنوع در محیط آبی نشانگر وجود چرخه آب با کیفیت خوب در اکوسیستم آبی می باشد. وجود تنوع فراوان موجودات آب زیرزمینی در چاه ها می تواند نشان دهنده آب با کیفیت خوب باشد که عمدتاً از بخش های عمیق سرچشمه گرفته اند. حضور جانوران سطحی و باکتری ها که در آبهای سطحی آلوده زیست می کنند نظیر Sphaerotilus natans و Ulothrix Polyspora ممکن است انعکاس دهنده شرایط نامطلوب آب زیرزمینی و دلیلی بر راهیابی آب سطحی آلوده به آب زیرزمینی باشد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین