تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - شاخه های هیدرولوژی
1389/12/27

شاخه های هیدرولوژی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

هیدرومتئورولوژی (Hydrometeorology)
هیدرومتئورولوژی کاربرد هوا شناسی را در مسائل هیدرولوژی مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر هیدرومتئورولوژی را می توان علمی دانست که درباره مسائل مشترک بین هواشناسی و هیدرولوژی بحث می کند.

لیمنولوژی (Limnology)
علم مطالعه آبهای داخل خشکی (دریاچه ها، برکه ها و...) را لیمنولوژی (Limnology) گویند. در این رابطه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب موجود در داخل خشکی ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

کرایولوژی (Cryology)
یخ شناسی یا کرایولوژی (Cryology) علمی است که در آن خصوصیات مختلف آب در حالت جامد (برف یا یخ) بررسی می شود. به بیان دیگر کرایولوژی علم یخ شناسی و بررسی یخچال هاست، هرچند یخچال شناسی نیز امروزه خود علم جداگانه ای را تشکیل می دهد.

ژئوهیدرولوژی (Geohydrology) به معنی هیدرولوژی آبهای زیرزمینی یا علم مطالعه آبها در زیر زمین است که در مقابل آن علم مطالعه آب در سطح زمین که هیدرولوژی آبهای سطی گفته می شود قرار دارد. غالباً دو واژه ژئوهیدرولوژی و هیدرولوژی با هم اشتباه می شوند، اما در اولی تکیه بر هیدرولوژی و در دومی تکیه بر زمین شناسی می باشد. در فارسی برای مطالعه آبها در زیرزمین از واژه هیدروژئولوژی استفاده می شود.

پوتامولوژی(Potamology)
رودخانه شناسی یا پوتامولوژی (Potamology) مسائل مربوط به جریان آب در رودخانه را مورد بررسی قرار می دهد. در این رابطه تأکید بر جنبه های فیزیکی موضوع است تا بیولوژیکی آن.

هیدروگرافی (Hydrography)
علم مطالعه وضعیت و خصوصیات فیزیکی آب به خصوص در رابطه با مسائل کشتیرانی را هیدروگرافی (Hydrography) گویند. مطالعه جزر و مد در دریاهای آزاد و نوسانات سطح آب و نیز موج شناسی در قلمرو این علم قرار دارد.

هیدرومتری (Hydrometery)
آب سنجی است که به آن هیدرومتری (Hydrometery) نیز گفته می شود. هیدرومتری علم اندازه گیری آب و مسائل مربوط به آن می باشد، در واقع این علم سنجش های مختلف مرکز آب، مقادیر جریان و موارد مشابه آن را دربرمی گیرد.

اقیانوس سنجی (Oceanography)
در علم اقیانوس سنجی (Oceanography) خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و دیگر ویژگی های اقیانوس و دریاهای آزاد مورد مطالعه قرار می گیرد. این علم خود بخشی از دانش وسیع اقیانوس شناسی (Oceanology) به شمار می آید.


پایگاه ملی داده های علوم زمین